Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Komunikaty

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ 2023( WYKAZ DOKUMENTÓW)

Poniedziałek, 26 września 2022

Informacja dla kandydatów na aplikację komorniczą prowadzoną w latach 2023-2024 w Izbie Komorniczej w Poznaniu

 

Informacja

dla kandydatów na aplikację komorniczą

prowadzoną w latach 2023-2024 w Izbie Komorniczej w Poznaniu

 

 

1. limit przyjęć: 25 miejsc

 

2. termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów: 14.10.2022 r.

 

3. Wymagane dokumenty:

 

- wniosek kandydata o wpis na listę aplikantów;

- potwierdzenie obywatelstwa polskiego (poświadczony dowód osobisty albo paszport);

- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

- dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający uzyskanie tytułu magistra prawa lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

a) OŚWIADCZENIA

WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA NALEŻY ZAMIEŚCIĆ NA JEDNEJ KARTCE.

 

- Oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe zawierające klauzulę następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; 

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych)

-Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).

-Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych)

 

WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA NALEŻY ZAMIEŚCIĆ NA JEDNEJ KARTCE.

KAŻDE OŚWIADCZNIOE MUSI BYĆ PODPISANE.

 

- deklaracja patrona o wyrażeniu zgody na zatrudnienie aplikanta – w razie braku takiej deklaracji patrona w sposób wiążący dla aplikanta wskazuje Rada Izby.więcej

NIEOFICJALNE WYNIKI Z EGZAMINU WSTĘPNEGO 24.09.2022

Sobota, 24 września 2022

Nieoficjalne wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą z dnia 24 września 2022 roku.

Uchwały zostaną doręczone przesyłką listową.więcej

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIAKCJĘ KOMORNICZĄ 24 WRZEŚNIA 2022 R.

Piątek, 6 maja 2022

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2022 r

20.04.2022

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 i 1090) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

I.            Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie;

II.            Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu;

III.            Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi i Warszawie.

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą upływa w dniu 10 sierpnia 2022 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

 

 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 podając jako tytuł przelewu: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2022 r.”.

 

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.      wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, ( wypełniony drukowanymi literami)

2.      kwestionariusz osobowy,( podpisany)

3.      życiorys,( podpisany)

4.      kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.      zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2022 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.      zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,

7.      oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,

8.      3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

9.      wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,

10.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,

11.  oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

12.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,

13.  we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

 

Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych). Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia - z upływem 14 dni od dnia wysłania.więcej

pozostałe komunikaty

Izba Komornicza

Izbę Komorniczą w Poznaniu tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Poznaniu, Koninie i Zielonej Górze.

Sąd Okręgowy w Poznaniu obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Rawiczu , Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni, Złotowie oraz Sądy Rejonowe Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Sąd Okręgowy w Koninie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Koninie, Kole, Słupcy oraz Turku.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Żarach.

Izbę Komorniczą w Poznaniu reprezentuje Rada Izby Komorniczej.

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt