Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Egzamin komorniczy

EGZAMIN KOMORNICZY 2019 ROK – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego na 7 marca 2019 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy i na 8 marca 2019 r. godz. 10.00 – dzień drugi.

Egzamin odbędzie się w siedzibie World Trade Center Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 w sali nr 108 na pierwszym piętrze.

Zgodnie z przepisem art. 288 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U.2018.771 ze zmianami) w 2019 r. egzamin komorniczy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Stosownie do treści § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 06 września 2013 roku (t.j. Dz. U z 2016, poz. 82)  w związku z art. 288 i art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771, z późn. zm.) egzamin komorniczy będzie trwał dwa dni, po sześć godzin każdego dnia. Zdający każdego dnia opracowuje jedno zadanie pisemne dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników, sporządzone na dany dzień egzaminu komorniczego.

Zadania pisemne z egzaminu komorniczego mogą być opracowywane w formie odręcznej lub przy użyciu sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja  o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie, w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Krakowie nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu tj. do dnia 14 lutego 2019 roku. W takim przypadku zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 22a ust. 8 i 9 ww. Rozporządzenia.  Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór wyłącznie odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

Wzory oświadczeń stanowią  załącznik do niniejszej informacji.

Zgodnie z § 22a ust. 8 i 9 Rozporządzenia zdający ponosi ryzyko, wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadanie pisemne odręcznie, jednakże i w takim przypadku czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony.

W zakładce na stronie Izby Komorniczej EGZAMIN   KOMORNICZY ZNAJDUJE SIĘ  INFORMACJA   DLA   ZDAJĄCYCH   W  ROKU  2019 w przedmiocie  wymogów formalnych i technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowaniu zadań pisemnych” zostały zawarte informacje o  wymogach formalnych i technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowaniu zadań pisemnych. Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna tej aplikacji wraz z instrukcją obsługi. https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminowprawniczych/news,14510,egzaminy-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w.html

Prawidłowe przygotowanie sprzętu komputerowego jest obowiązkiem osób, które zdeklarowały taką formę opracowywania zadań. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy spełnia konieczne wymagania techniczne zdający powinni skorzystać z pomocy informatyka. Dotychczasowa praktyka ujawniła, że główną przyczyną nieprawidłowego działania aplikacji było nieodinstalowanie programów antywirusowych oraz niewyłączenie programów działających w tle, które podejmowały automatyczną próbę dostępu do internetu.

Wersja testowa pobrana ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie będzie mogła zostać użyta w trakcie egzaminu i przed egzaminem należy ją odinstalować. Podczas egzaminu zdający korzystają bowiem z wersji finalnej, która będzie zainstalowana na pendrive’a udostępniony przez Komisję Egzaminacyjną.

W przypadku opracowania części zadania w formie odręcznej zdający ponosi także ryzyko właściwego skompilowania tej części z pozostałą sporządzoną w formie wydruku komputerowego.

Stosownie do § 21 ust. 3 -7 ww. rozporządzenia, szczególne uprawnienia przysługują zdającej u karmiącej dziecko (dzieci)  piersią. Zdająca taka ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego, natomiast zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy te na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczeniu do czasu trwania danego dnia egzaminu komorniczego. W wypadku gdy poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wniosek o przyznanie tego uprawnienia  powinien być złożony najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym fakt karmienia piersią. W przypadku spełnienia  wymagań Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekaże  niezwłocznie informację potwierdzającą uprawnienie.

Na egzamin należy zgłosić się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu, o godzinie 09.00 z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Komisja Egzaminacyjna informuje, że w trakcie egzaminu zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych  i komentarzy oraz   z orzecznictwa (wszystkie dozwolone materiały pomocnicze w formie papierowej zdający muszą zapewnić sobie we własnym zakresie, lecz z uwzględnieniem zasad dozwolonego użytku określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). Zdający nie może posiadać przy sobie żadnych innych materiałów pomocniczych jak też przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda, itp.),z zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy urządzenia komputerowego, przygotowanego zgodnie z wymogami egzaminu przez osoby, które zadeklarowały użycie sprzętu komputerowego. W trakcie egzaminu korzystający z własnego urządzenia komputerowego nie będzie miał dostępu do programów zainstalowanych na tym sprzęcie. Osobę, która zgłosi się na egzamin  z niedozwolonymi urządzeniami obciąża obowiązek ich zdeponowania poza miejscem zdawania egzaminu. Osoba taka ponosi też ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wykluczy z egzaminu komorniczego osobę, która będzie korzystać z niedozwolonej pomocy, posługiwać się materiałami  niedozwolonymi, pomagać pozostałym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócać przebieg egzaminu albo posiadać przy sobie urządzenia służące do przekazu lub odbioru informacji.

W trakcie trwania egzaminu komorniczego organizator egzaminu nie zapewnia wyżywienia, kandydat otrzymuje jedynie wodę mineralną niegazowaną o poj. 0,5 litra.

Ponadto Komisja Egzaminacyjna wzywa do wskazania ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania pod rygorem kierowania korespondencji pod adres podany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego w 2019 roku.

Powyższe dotyczy odpowiednio również adresów mailowych, udostępnionych Komisji Egzaminacyjnej.  

 

Za Komisję

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów

 konkursowego i komorniczego z siedzibą w Poznaniu

SSA Maciej Rozpędowski

 

 

 

 

 

                INFORMACJA   DLA   ZDAJĄCYCH   EGZAMIN   KOMORNICZY 

                                                             W  ROKU  2019

 

w przedmiocie  wymogów formalnych i technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowaniu zadań pisemnych    

 

 

            Zgodnie z przepisem art. 288 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U.2018.771 ze zmianami) w 2019 r. egzamin komorniczy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

 

            Przepisy rozporządzenia Minister Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego ( Dz. U. poz. 1078 ze zmian.) umożliwiają opracowanie przez zdających zadań pisemnych egzaminu komorniczego przy użyciu sprzętu komputerowego, przy czym zdający ma do wyboru odręczną formę opracowania zadań egzaminacyjnych albo opracowanie zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego( § 22a ust. 1 rozporządzenia ).

            Zdający, którzy wybiorą opracowanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zobowiązani są do zapewnienia sobie sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Zdający w przypadku wyboru tej formy zdawania egzaminu komorniczego otrzymają opracowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości aplikację do zdawania egzaminu, wyposażoną w edytor tekstu i blokującą dostęp do zasobów komputera oraz możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi.

W przypadku opracowania części zadania pisemnego użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający dołącza część pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego( § 22a ust. 2 rozporządzenia ).

Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości opracowanego zadania. Kompletując całość opracowanego zadania, zdający dokonuje ponumerowania stron pracy zawierającej opracowanie zadania( § 22a ust. 3 rozporządzenia ).

W przypadku, gdy pomimo wyboru opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ze względu na treść zadania nie może ono zostać opracowane w całości przy użyciu tego sprzętu, zdający w tej części opracowuje zadanie odręcznie( § 22a ust. 7 rozporządzenia ). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy opracowanie zadania egzaminacyjnego wymaga użycia druku, którego forma wynika z obowiązujących przepisów, a druk ten nie jest dostępny w otrzymanej przez zdającego aplikacji służącej do opracowania zadań egzaminacyjnych.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego( § 22a ust. 8 rozporządzenia ).

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadanie pisemne odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego( § 22a ust. 9 rozporządzenia ).

Zdający, opracowując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu komorniczego może zrezygnować z tego sposobu opracowywania zadań i sporządzić pracę zawierającą opracowanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego( § 22a ust. 10 rozporządzenia ).

 

Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu komorniczego, czyli  do dnia 14 lutego 2019 r. składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej pisemną informację o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 22 a ust. 8 i 9 rozporządzenia. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór wyłącznie odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego ( § 22a ust. 6 rozporządzenia).

 

Wzory informacji oraz oświadczenia zostały dołączone do niniejszej informacji.

 

Poniże zostały przedstawione minimalne wymagania[1], które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 

- procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

-system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,   Windows 8; Windows 8.1, Windows 10

- zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[2];

- 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

- wolny port USB;

- konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera [3];

- odinstalowany program antywirusowy;

- wyłączony wygaszacz ekranu;

-opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[4];

- zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

- wyłączone aktualizacje automatyczne

 

Uwagi:

 

 - aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

 - na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

 - ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

 

[1] Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

[2] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

[3] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”

[4] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacz ekranu.

 

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji służącej do opracowania zadań egzaminacyjnych. Przygotowanie sprzętu komputerowego, zgodnie z wskazanymi wyżej parametrami  jest obowiązkiem zdającego egzamin, który zadeklarował wybór takiej formy opracowania zadań egzaminacyjnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy sprzęt spełnia wskazane wymogi oraz jest prawidłowo skonfigurowany celowe jest skorzystanie we własnym zakresie, przed egzaminem,  z pomocy informatyka.

 

            Instrukcja obsługi aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna jak też wskazane powyżej parametry sprzętu komputerowego zostały ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), w zakładce „Zawodowe Egzaminy Prawnicze”.

 

                                                                                   SSO Maciej Rozpędowski

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

 

 

Egzamin komorniczy

                INFORMACJA   DLA   ZDAJĄCYCH   EGZAMIN   KOMORNICZY 

 

w przedmiocie  wymogów formalnych i technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowaniu zadań pisemnych    

 

 

           

            Przepisy rozporządzenia Minister Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego ( Dz. U. poz. 1078 ze zmian.) umożliwiają opracowanie przez zdających zadań pisemnych egzaminu komorniczego przy użyciu sprzętu komputerowego, przy czym zdający ma do wyboru odręczną formę opracowania zadań egzaminacyjnych albo opracowanie zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego( § 22a ust. 1 rozporządzenia ).

            Zdający, którzy wybiorą opracowanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zobowiązani są do zapewnienia sobie sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Zdający w przypadku wyboru tej formy zdawania egzaminu komorniczego otrzymają opracowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości aplikację do zdawania egzaminu, wyposażoną w edytor tekstu i blokującą dostęp do zasobów komputera oraz możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi.

W przypadku opracowania części zadania pisemnego użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający dołącza część pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego( § 22a ust. 2 rozporządzenia ).

Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości opracowanego zadania. Kompletując całość opracowanego zadania, zdający dokonuje ponumerowania stron pracy zawierającej opracowanie zadania( § 22a ust. 3 rozporządzenia ).

W przypadku, gdy pomimo wyboru opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ze względu na treść zadania nie może ono zostać opracowane w całości przy użyciu tego sprzętu, zdający w tej części opracowuje zadanie odręcznie( § 22a ust. 7 rozporządzenia ). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy opracowanie zadania egzaminacyjnego wymaga użycia druku, którego forma wynika z obowiązujących przepisów, a druk ten nie jest dostępny w otrzymanej przez zdającego aplikacji służącej do opracowania zadań egzaminacyjnych.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego( § 22a ust. 8 rozporządzenia ).

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadanie pisemne odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego( § 22a ust. 9 rozporządzenia ).

Zdający, opracowując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu komorniczego może zrezygnować z tego sposobu opracowywania zadań i sporządzić pracę zawierającą opracowanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego( § 22a ust. 10 rozporządzenia ).

 

Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu komorniczego, czyli  do dnia 15 lutego 2018 r. składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej pisemną informację o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 22 a ust. 8 i 9 rozporządzenia. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór wyłącznie odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego ( § 22a ust. 6 rozporządzenia).

 

Wzory informacji oraz oświadczenia zostały dołączone do niniejszej informacji.

 

Poniże zostały przedstawione minimalne wymagania[1], które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 

- procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

-system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,

  Windows 8; Windows 8.1, Windows 10

- zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[2];

- 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

- wolny port USB;

- konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera [3];

- odinstalowany program antywirusowy;

- wyłączony wygaszacz ekranu;

-opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[4];

- zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

- wyłączone aktualizacje automatyczne

 

Uwagi:

 

 - aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

 - na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

 - ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

 

[1] Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

[2] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

[3] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”

[4] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacz ekranu.

 

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji służącej do opracowania zadań egzaminacyjnych. Przygotowanie sprzętu komputerowego, zgodnie z wskazanymi wyżej parametrami  jest obowiązkiem zdającego egzamin, który zadeklarował wybór takiej formy opracowania zadań egzaminacyjnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy sprzęt spełnia wskazane wymogi oraz jest prawidłowo skonfigurowany celowe jest skorzystanie we własnym zakresie, przed egzaminem,  z pomocy informatyka.

 

            Instrukcja obsługi aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna jak też wskazane powyżej parametry sprzętu komputerowego zostały ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), w zakładce „Zawodowe Egzaminy Prawnicze”.

 

                                                                                   SSO Maciej Rozpędowski

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

 

 

Poniżej w załącznikach do wydruku i przesłania do siedziby Komisji Egzaminacyjnej  :

- oświadczenie o akceptacji warunków,

- informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań,

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:
1.        osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
2.        osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;
3.        osób, które w terminie określonym w art. 13a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie złożyły wniosku o powołanie na stanowisko komornika;
4.        osób, o których mowa w art.15c ust. 2 i art. 32ba ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 
na 8 marca 2018 r. godz. 10.00 - dzień pierwszy i na 9 marca 2018 r. godz. 10.00 - dzień drugi.
 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej w:
I.   Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu i Szczecinie;
 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r.
 
Opłata egzaminacyjna wynosi 1 050 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).
Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000z dopiskiem: imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin komorniczy w 2018 r.”.
 
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:
1. dwa odpisy wniosku( razem 3 wnioski)
2. życiorys z aktualnym numerym telefonu ( prosze nie składać CV)
3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy ( proszę aby zaświadczenie nie budziło zastrzeżeń, że zostało wydane prze lekarza medycyny pracy)
4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
6. zaświadczenie o niekaralności,
oraz:
7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
8. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się dnia 20.12.2018r.

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt