Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Egzamin komorniczy

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2023 r.

04.05.2023

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224 i 2707) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu;  

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą upływa w dniu 16 sierpnia 2023 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2023 r.

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.      wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego WYPEŁNIONY DRUKOWANYMI  LITERAMI

2.      kwestionariusz osobowy ( + NUMER TEL.)

3.      życiorys, ( PODPISANY)

4.      kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.      zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2023 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.      zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,

7.      oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,

8.      3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

9.      wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,

10.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,

11.  oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

12.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,

13.  we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych ( do wyboru Poznań, Wrocław, Szczecin)

 

Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych). Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia - z upływem 14 dni od dnia wysłania.

 

 

MIEJSCE I CZAS EGZAMINU

Egzamin odbędzie się 24 września 2022 roku o godzinie 11.00 w  siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej przy ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań.

Na egzamin proszę zgłosić się w miejscu wskazanym wyżej, o godzinie 10.00 z dowodem tożsamości,
z uwagi na wymóg sprawdzenia tożsamości kandydata oraz udzielenia pouczeń w przedmiocie zasad przeprowadzenia egzaminu.

Jednocześnie informuję, że w trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda, kalkulatora). Komisja Egzaminacyjna nie ma obowiązku przyjęcia tego rodzaju urządzeń na przechowanie. Osobę, która zgłosi się na egzamin z tego rodzaju urządzeniami obciąża obowiązek ich zdeponowania poza miejscem zdawania egzaminu.  

 

 

   Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu
wstępnego na aplikację komorniczą z siedzibą w Poznaniu

 

SSO Szymon Blok

 

 

Pouczenie w zakresie zasad przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą :

                1. niestawiennictwo kandydata na egzamin wstępny, bez względu na przyczynę jego nieobecności, traktowane jest jako odstąpienie od egzaminu,

2. kandydaci podczas egzaminu o nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innych pomocy, a także nie mogą posiadać przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji,

3.egzamin polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań, zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź; za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt; pozytywny wynik z egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 100 punktów,

4. niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu  i sprawdzeniu wyników testu komisja egzaminacyjna, w drodze uchwały, ustala wyniki egzaminu ; odpisy uchwały przewodniczący komisji egzaminacyjnej doręcza kandydatom,

5. przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość,

                6. prace egzaminacyjne oznacza się indywidualnym kodem; każdy kandydat otrzymuje wraz z testem wylosowaną przez siebie kopertę, na której widnieje numer kodu; numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie testu ; w kopercie umieszczona jest czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje imiona i nazwisko, a także imiona rodziców  umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje komisji przed rozpoczęciem rozwiązywania testu egzaminacyjnego; prace egzaminacyjne rozkodowywane są po sprawdzeniu wszystkich prac,

                7. kandydat ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Komisję o każdej zmianie adresu, przy czym zaniedbanie tego obowiązku oznacza, iż doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny,

                8. przewodniczący komisji wyklucza z egzaminu kandydata, który podczas egzaminu korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu albo posiadał urządzenia służące do przekazu lub odbioru informacji.

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą w 2022 r. jest Komisja Egzaminacyjna do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego z siedzibą w Poznaniu, ulica Głęboka 4, a współadministratorem wskazanych danych  jest Izba Komornicza w Poznaniu, jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną Komisji Egzaminacyjnej. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą w 2022 r., w tym dla podejmowania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą w 2022 r., jak też czynności związanych ewentualną procedurą odwoławczą.

W trakcie podejmowania wskazanych powyżej czynności przedstawicielem administratora jest Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSO Szymon Blok z którym można się kontaktować na adres siedziby Izby Komorniczej w Poznaniu, ulica Głęboka 4, 61-553 Poznań, tel. 61 8353673, email izba.poznanska@komornik.pl.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu, dla którego dane te są przetwarzane.

Każda osoba, która złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą
w 2022 r. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.

Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą w 2022 r., obejmującego wskazane powyżej czynności, nastąpi przekazanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu Izbie Komorniczej w Poznaniu, Szczecinie bądź Wrocławiu  które z tą chwilą stanął  się administratorem tych danych osobowych.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2022 r

20.04.2022

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 i 1090) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

I.            Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie;

II.            Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu;

III.            Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi i Warszawie.

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą upływa w dniu 10 sierpnia 2022 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 podając jako tytuł przelewu: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2022 r.”.

 

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.      wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( wypełniony drukowanymi literami)

2.      kwestionariusz osobowy, ( wypełniony drukowanymi literami)

3.      życiorys, ( podpisany)

4.      kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.      zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2022 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.      zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,

7.      oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,

8.      3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

9.      wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,

10.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,

11.  oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

12.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,

13.  we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

 

Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych). Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia - z upływem 14 dni od dnia wysłania.

Egzamin komorniczy 2022 r.

Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 108 ust. 2 i art. 112 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 i 1090), wyznacza termin egzaminu komorniczego na:27 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy,

 • 28 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 – dzień drugi
 • 29 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 – dzień trzeci.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, tj.:

 1. osoby, które odbyły aplikację komorniczą i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu;
 2. osoby, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych, tj.:
  1. osoby, które w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego przez okres co najmniej 3 lat wykonywały obowiązki aplikanta sądowego i aplikanta prokuratorskiego lub były zatrudnione na stanowisku asystenta prokuratora, starszego asystenta prokuratora, asystenta sędziego, starszego asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
  2. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3  lat, w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, wykonywały, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
  3. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat, w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, wykonywały, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
  4. osoby, które w terminie określonym w art. 16 nie złożyły wniosku o powołanie na stanowisko komornika;
 3. osoby, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 148 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej w:

 1. Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie oraz Wrocławiu;
 2. Warszawie, ul. Kaliska 23 U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych  w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie oraz Szczecinie.

Zgodnie z treścią art. 113 ustawy o komornikach sądowych, osoba która odbyła aplikację, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady izby komorniczej, w której odbyła aplikację. Osoba, o której mowa w art. 11 ust. 4 ww. ustawy, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 8 marca 2022 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 408 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiem złotych).

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: "imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin komorniczy w 2022 r.".

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:

 1. w przypadku osób, które odbyły aplikację komorniczą:
  1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji komorniczej,
  2. dowód uiszczenia opłaty za udział w egzaminie komorniczym.
 2. w przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, odpowiednio:
  1. kwestionariusz osobowy;
  2. życiorys;
  3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania obowiązków aplikanta sądowego i aplikanta prokuratorskiego lub 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach asystenta prokuratora, starszego asystenta prokuratora, asystenta sędziego, starszego asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym,  w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków;
  5. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania, na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
  6. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania, na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;
  7. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora wydane przez lekarza medycyny pracy;
  8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  9. dowód uiszczenia opłaty za udział w egzaminie komorniczym;
  10. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  11. oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego.

Informacja dla zdających będących matkami karmiącymi

Zgodnie z treścią § 10 ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 898), zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego.
Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu komorniczego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu komorniczego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią.
Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu komorniczego.

 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 25 września 2021 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie;
 2. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu;
 3. Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi i Warszawie.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą upływa w dniu 11 sierpnia 2021 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2021 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać ( WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI):

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
 8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 9. wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku – oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,
 10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 11. oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
 13. we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych). Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia – z upływem 14 dni od dnia wysłania.

 

II Miejsce i czas egzaminu oraz obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z COVID-19

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu uprzejmie informuje, że egzamin wstępny na aplikacje komorniczą wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości odbędzie się dnia 25 września 2021 r. godz. 11:00 w w siedzibie World Trade Center Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 w sali nr 108 na pierwszym piętrze.

 

Rejestracja zdających przewidziana jest od godziny 10:00 do 10:45.

 

 

OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID-19

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2.      Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3.      Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.

4.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania.

5.      Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.

6.      Organizator nie zapewnia wody pitnej. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.

7.      Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) lub – gdy nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób – mają zakryte usta i nos. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej wewnątrz budynku zdający mają zakryte usta i nos.

8.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos: 1) w trakcie rozdawania i odbioru pakietów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej, 2) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, czy opuszczenie sali po egzaminie).

9.      Zarówno zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

10.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

11.  Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk.

12.  Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrowanej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami zawierającymi numer stolika, aniżeli wylosowana.

13.  Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ponownie dokonują dezynfekcji rąk. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych osób.

14.  Losowanie przez zdających na sali egzaminacyjnej kopert z numerem kodu odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami aniżeli wylosowana.

15.  Po zakończeniu czasu rozwiązywania testu zdający oddaje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych zdających.

W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady

 

 


Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego ( załącznik do pobrania)

 

 

Miejsce i czas egzaminu oraz obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z COVID-19

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu uprzejmie informuje, że egzamin wstępny na aplikacje komorniczą wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na 26 września 2020 r. godz. 11:00, odbędzie się w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej przy ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań Rejestracja zdających przewidziana jest od godziny 10:00 do 10:45.

Obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z COVID-19:

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2.      Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3.      Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.

4.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania.

5.      Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.

6.      Organizator nie zapewnia wody pitnej. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.

7.      Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) lub – gdy nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób – mają zakryte usta i nos. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej wewnątrz budynku zdający mają zakryte usta i nos.

8.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos: 1) w trakcie rozdawania i odbioru pakietów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej, 2) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, czy opuszczenie sali po egzaminie).

9.      Zarówno zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

11. Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk.

12. Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrowanej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami zawierającymi numer stolika, aniżeli wylosowana.

13. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ponownie dokonują dezynfekcji rąk. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych osób.

14. Losowanie przez zdających na sali egzaminacyjnej kopert z numerem kodu odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami aniżeli wylosowana.

15. Po zakończeniu czasu rozwiązywania testu zdający oddaje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych zdających.

16. W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2020 r.

29.06.2020

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

I.  Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie;

II.  Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu;

III.  Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, w Gdańsku, w Lublinie, w Łodzi i w Warszawie.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą upływa w dniu 12 sierpnia 2020 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2020 r.”.
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
1.    wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( czytelny i podpisany),
2.    kwestionariusz osobowy( czytelny i podpisany) ,
3.    życiorys ( czytelny i podpisany)
4.    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5.    zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2020 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
6.    zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
7.    oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
8.    3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
9.    wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,
10.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
11.  oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
12.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
13.  we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

Pliki do pobrania

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt