Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Informacje Władz

Regulamin Komisji Rewizyjnej Izby Komorniczej w Poznaniu

Poniedziałek, 7 października 2019

Regulamin Komisji Rewizyjnej Izby Komorniczej w Poznaniu

 

§ 1.

1.1. Komisja Rewizyjna Izby Komorniczej składa się z Przewodniczącego i czterech członków.

1.2. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu uchwali regulamin oraz ustali zakres obowiązków dla członków Komisji.

1.3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, do którego należy:

- plan pracy Komisji Rewizyjnej,

- wyznaczanie terminów posiedzeń i przewodniczenia na tych posiedzeniach,

- podpisywanie dokumentów.

§ 2.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej a w szczególności: - ocena prawidłowości i celowości preliminarza budżetowego:

- ocena prawidłowości i celowości preliminarza budżetowego

- badanie wykonania budżetu,

- badanie wydatków z punktu ich legalności / badanie to przeprowadza się na podstawie dokumentów, rejestrów oraz ksiąg finansowych.

§ 3.

Komisja Rewizyjna Izby ma wgląd do wszystkich dokumentów Izby Komorniczej.

§ 4.

Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza planowaną kontrolę dokumentów i budżetu Izby Komorniczej.

§ 5.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę zespołowo lub przez swoich członków delegowanych przez Przewodniczącego Komisji. Z przeprowadzonej kontroli delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej składają Przewodniczącemu na piśmie sprawozdanie, które Komisja Rewizyjna zatwierdza na najbliższym posiedzeniu.

§ 6.

Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy osób trzecich powołanych jako biegłych.

§ 7.

Udział członków Komisji w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jest obowiązkowy.

Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.

Uchwały dotyczące uchybień Izby Komorniczej przekłada się Przewodniczącemu Izby.

§ 8.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie.

§ 9.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Izby Komorniczej bez prawa do głosowania.

§ 10.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Izby Komorniczej.

§ 11.

Członkowie Rady Izby Komorniczej na żądanie członków Komisji Rewizyjnej mają obowiązek udzielić ustnych i pisemnych informacji.

§ 12.

Izba Komornicza w terminie 30 dni od otrzymania protokołu oraz wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, udzieli wyjaśnień na piśmie o wykonaniu poleceń pokontrolnych.

§ 13.

Komisja Rewizyjna składa na zgromadzeniu komorników Izby sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 14.

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej Izby zapewnia biuro Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

§ 15.

Przewodniczącemu, członkom Komisji Rewizyjnej w związku z wykonywaniem funkcji należy się zwrot wydatków takich jak:

- przejazdy,

- pobyt w hotelu,

- diety

- inne wydatki.

Wydatki pokrywane są ze środków Izby Komorniczej.

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 roku.

 

 

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt